Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van een professionele fout van een bestuurder of zaakvoerder. Deze wordt niet afgesloten door de bestuurders individueel, maar door het bedrijf voor alle bestuurders om te vermijden dat één in het bijzonder wordt aangesproken. Deze verzekering is niet verplicht. 

De verzekerden 
Het kan van belang zijn dat niet alleen de bestuurders in rechte, maar ook de feitelijke bestuurders, werknemers en zelfs echtgenoten en erfgenamen van de bestuurders onder de verzekerden vallen. In een groepsstructuur is het ook best dat de verzekering ook bestuurders van de filialen dekt. 

De verzekerde periode 
Enkel vorderingen ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en de uitloopperiode worden gedekt, ongeacht wanneer de fout ook begaan werd: de gevolgen kunnen namelijk pas veel later aan het licht komen. De uitloopperiode is de periode volgend op de beëindiging van de polis (bijvoorbeeld na het stopzetten van de activiteiten) en bedraagt meestal vijf jaar, wat ook overeenkomt met de verjaringstermijn van een bestuursfout.

Voorwaarden
In principe worden enkel burgerrechtelijke en administratieve vorderingen op grond van bestuursfouten, alsook de verdedigingskosten gedekt, en dit ongeacht wie de vordering instelt. Sommige polissen geven evenwel geen dekking voor aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld door het bedrijf zelf. Alle bestuursfouten komen in aanmerking, voor zover ze niet opzettelijk begaan werden. Naargelang de sector waarin men actief is, zijn er sommige uitsluitingen. Let er dus goed op. Vorderingen ingesteld in de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld in de meeste Europese polissen uitgesloten of hebben een hogere premie tot gevolg. 

De premie
De premie wordt berekend op basis van de aard van de activiteiten en de financiële situatie van het bedrijf. Het aantal bestuurders is van minder belang. Voor kmo’s bedraagt de premie voor dergelijke polissen om en bij de 1.500 tot 3.000 euro per jaar.